حدیث دل

حدیث دل

آخرین مطالب

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

رابطه ی عکس

رابطه ی بین زبان و عقل عکس هم است

هرچه زبان بیشتر کار کند عقل کمتر

هرچه عقل بیشتر کار کند زبان کمتر

باید به یکی مرخصی داد

انتخاب با توست